new-icon

 

 

ประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ

 

 

 

"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2558

 

 

 

POSTER Thinking 2558

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

กลุ่มเรื่องที่ ๑  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน icon click

 

กลุ่มเรื่องที่ ๒  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ icon click

 

กลุ่มเรื่องที่ ๓  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย icon click

 

 

 

ระดับอาชีวศึกษาเเละอุดมศึกษา

 

 

 

กลุ่มเรื่องที่ ๑  สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร icon click

 

กลุ่มเรื่องที่ ๒  สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข icon click

 

กลุ่มเรื่องที่ ๓  สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ด้านวิสาหกิจชุนชนขนากลางและขนาดย่อม (SMEs) icon click

 

กลุ่มเรื่องที่ ๔  สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน icon click

 

** ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดส่งจดหมายเชิญ เเละ เเบบตอบรับการยืนยันเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ไปทางอีเมล์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยเเล้ว **

 

** สำหรับผลงานใดผ่านการคัดเลือกรอบเเรก เเละยังไม่ได้ตอบรับการยืนยันเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลด เเบบตอบรับได้ที่นี่ >>  icon click

 

 

 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่”

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

POSTER Thinking 2558

 

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับมัธยมศึกษา และ (๒) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และได้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลฯ จัดส่งรายละเอียดถึง ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

      ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

Dowload รายละเอียดและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ new-icon download icon 

 

 

Dowload รายละเอียดและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ new-icon download icon