new-icon

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่”

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

POSTER Thinking 2558

 

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับมัธยมศึกษา และ (๒) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และได้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลฯ จัดส่งรายละเอียดถึง ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

      ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

Dowload รายละเอียดและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ new-icon download icon 

 

Dowload รายละเอียดและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ new-icon download icon

---------------------------------------